Användarvillkor

1. Allmän information

Välkommen till den digitala marknadsplatsen KiertoaSuomesta.fi (”Tjänsten”) som tillhandahålls av Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK. 

Dessa Användarvillkor gäller mellan dig (”Användaren”) och MTK i samband med Tjänsten. Genom att använda Tjänsten bekräftar Användaren att han/hon har läst och accepterat dessa Användarvillkor och samtycker till att vara bunden av dem vid användning av Tjänsten. Om Användaren inte accepterar dessa Användarvillkor ska Användaren upphöra att använda Tjänsten.

2. Beskrivning av tjänsten

Tjänsten är en digital marknadsplats som erbjuder möjligheten att köpa och sälja olika produkter och tjänster relaterade till biprodukter från jordbruket. 

MTK strävar efter att ge Användaren en högkvalitativ användarupplevelse, men garanterar inte Tjänstens noggrannhet, korrekthet eller kontinuerliga tillgänglighet. Innehållet i Tjänsten tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt” utan någon förpliktelse.

Tjänsten fungerar bäst med de senaste versionerna av de webbläsare som anges nedan:

  • Google Chrome och Safari på din smartphone och surfplatta
  • på Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari och Microsoft Edge.

MTK har rätt att göra ändringar i Tjänsten, dess funktioner, innehåll och tillgänglighet utan föregående meddelande och att ändra kostnadsfria delar av Tjänsten till avgiftsbelagda delar eller att helt eller delvis upphöra med att underhålla och tillhandahålla Tjänsten. MTK ska inte vara ansvarigt för skada som Användaren åsamkas till följd av ändring eller upphörande av Tjänsten. 

3. Tjänstens rättigheter

Innehållet i Tjänsten skyddas av upphovsrättslagen och internationella avtal. Immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt och varumärken, hänförliga till Tjänsten tillhör MTK eller annan rättighetshavare. Du får inte använda, kopiera, distribuera eller modifiera innehållet i Tjänsten eller någon del därav utan föregående skriftligt tillstånd från MTK. MTK förbehåller sig alla rättigheter till innehållet i Tjänsten, om inte annat anges i Tjänsten.

4. Användarens skyldigheter och användning av Tjänsten

Du samtycker till att endast använda Tjänsten i enlighet med lag och god sed. Du är ansvarig för all användning av Tjänsten, inklusive de aktiviteter och det innehåll som är kopplat till ditt konto. Användaren ska inte använda Tjänsten på något sätt som kan orsaka skada, skada eller avbrott i Tjänsten eller andra användare. Du får inte missbruka eller utnyttja Tjänsten för något olagligt ändamål.

Du använder Tjänsten på egen risk och bekostnad. MTK ansvarar inte för någon direkt eller indirekt skada som Användaren kan komma att lida till följd av eller i samband med användandet av Tjänsten.

Användar-ID för tjänster är personliga. Användar-ID får inte olagligen avslöjas eller ges till andra. Du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen för dina användarnamn och lösenord som är kopplade till tjänsten och din användning av tjänsten.

5. Användargenererat innehåll

Du kan skapa och dela innehåll på Tjänsten. Du är ansvarig för det innehåll du skapar och du måste se till att du har alla nödvändiga rättigheter för att dela och använda innehållet på tjänsten. Du får inte publicera eller distribuera något stötande, olagligt, bedrägligt eller på annat sätt olämpligt innehåll på Tjänsten. MTK har rätt att ta bort eller redigera Användargenererat Innehåll som bryter mot dessa Användarvillkor eller på annat sätt är olämpligt.

Om Användaren skickar in bild- eller videomaterial till Tjänsten ansvarar Användaren för att han/hon har alla nödvändiga upphovsrätter och andra rättigheter till det material som skickas in. Användaren har således filmat eller på annat sätt skapat det material han/hon skickar in, eller så har de personer som filmat eller på annat sätt medverkat till skapandet av materialet överlåtit alla nödvändiga upphovsrättigheter (inklusive rätten att modifiera och underlicensiera) till materialet till Användaren.

MTK ska ha rätt att kostnadsfritt återanvända det material som Användaren tillhandahåller, oavsett metod för genomförande och distribution, samt att överlåta sina rättigheter och modifiera materialet i god tro. Användaren måste ha samtycke från samtliga personer som förekommer i bilden eller videon för att MTK ska få använda och bearbeta materialet på det sätt som MTK finner lämpligt, inklusive för kommersiella ändamål. Användaren som skickar in bilden eller videon måste kunna tillhandahålla sådana samtycken på begäran. Användaren försäkrar också att han/hon inte har gjort eller kommer att göra materialet tillgängligt för någon tredje part på exklusiv basis.

Användaren förbinder sig att ersätta MTK eller tredje man för alla kostnader och skador som uppkommer till följd av användning av Tjänsten i strid med denna punkt.

6. Behandling av personuppgifter

MTK kan komma att samla in och behandla personuppgifter som Användaren lämnar i samband med användandet av Tjänsten. Mer detaljerad information om behandlingen av personuppgifter finns i Tjänstens Integritetspolicy, som finns tillgänglig på: https://kiertoasuomesta.fi/tietosuojaseloste). 

7. Begränsning av ansvar

MTK strävar efter att tillhandahålla en högkvalitativ och tillförlitlig digital tjänst, men garanterar inte Tjänstens riktighet, tillgänglighet eller fullständighet. MTK ansvarar inte för direkta, indirekta, tillfälliga, följd- eller straffskador som uppstår till följd av användningen av eller tillgängligheten till Tjänsten. Sådana skador kan innefatta, men är inte begränsade till, förlust av information, inkomstförlust eller skada på anseende. Dessa Användarvillkor påverkar inte Användarens rättigheter enligt tvingande konsumentskyddslagstiftning.

8. Tjänster och länkar från tredje part

Tjänsten kan innehålla länkar eller hänvisningar till tjänster, produkter eller webbplatser som tillhandahålls av tredje part. Dessa tredjepartstjänster står inte under MTKs kontroll och MTK ansvarar inte för innehållet, funktionaliteten eller säkerheten i dessa tjänster. Du bör läsa och acceptera sådana tredje parters användarvillkor och integritetspolicyer innan du använder dem.

9. Övriga villkor och bestämmelser

MTK ska ha rätt att överlåta Tjänsten och dess underhåll samt därtill relaterade kundrelationer inom MTK-koncernen och till en efterträdare till dess verksamhet i händelse av förvärv eller liknande arrangemang.

Tvister som gäller dessa Användarvillkor och användningen av Tjänsten ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om förhandlingarna inte leder till en lösning, avgörs tvisten i enlighet med finsk lag av Helsingfors tingsrätt. Det är också möjligt för konsumenten att föra tvisten till konsumenttvistenämnden. Innan ärendet förs till konsumenttvistenämnden bör konsumenten kontakta konsumentrådgivningen. Europeiska kommissionen erbjuder också en onlineplattform för tvistlösning särskilt för konsumenter som bor i ett annat EU-land.

10. Kontaktuppgifter

Om användaren har några frågor eller kommentarer om dessa användarvillkor kan han eller hon kontakta oss via följande kontaktuppgifter:

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK ry

Nora Berglund, Projektledare

förnamn.efternamn@mtk.fi 

Adress: Simonkatu 6, 00101 Helsingfors

Företagets ID: 0215194-5

11. Ikraftträdande och ändringar av Användarvillkoren

Dessa Användarvillkor träder i kraft den 30.5.2023 och gäller tills vidare.

MTK har rätt att ändra Användarvillkoren genom att publicera ändringarna på Tjänsten eller på annat liknande sätt. Sådana ändringar träder i kraft den dag som anges och gäller för samtliga Användare. Användaren accepterar ändringarna genom att använda Tjänsten.

Rulla till toppen