Sekretesspolicy

Detta är en dataskyddsbeskrivning i enlighet med Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679). I denna dataskyddsbeskrivning beskrivs behandlingen av personuppgifter som samlas in via webbtjänsterna KiertoaSuomesta.fi och circularfinland.fi samt den registrerades rättigheter. KiertoaSuomesta.fi är en digital marknadsplats som främjar den cirkulära ekonomin.

Personuppgifterna för en fysisk person som använder webbtjänsten behandlas i enlighet med denna dataskyddsbeskrivning. Jord- och skogsbruksproducenternas centralförbund (MTK) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av uppgifterna. Vi respekterar våra användares integritet och förbinder oss att skydda personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Webbtjänsten KiertoaSuomesta.fi utvecklas stegvis. I början kommer tjänsten inte att samla in eller behandla all information som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Styrenhet

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK ry. Simonkatu 6, 00101 Helsingfors FO-nummer 0215194-5 Riina Kärki e-post: etunimi.sukunimi@mtk.fi Dataskyddsombud: tietosuojavastaava(at)mtk.fi

Syfte och grunder för behandling av personuppgifter

Personuppgifter samlas in och behandlas för att tillhandahålla tjänsten i enlighet med avtalet med den registrerade.

Dessutom samlas personuppgifter in och behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att övervaka användningen av tjänster, svara på förfrågningar om kontakt, prenumerationer på nyhetsbrev och registreringar av evenemang, bedriva forskning och utveckling med partners, planera eller utveckla affärer eller andra aktiviteter samt tillhandahålla personlig kundservice för marknadsföring, opinions- och marknadsundersökningar och tjänster. Vi anser att dessa syften är nödvändiga för vår verksamhet och därför ligger i vårt berättigade intresse. Med hänsyn till ändamålen med behandlingen, arten av de uppgifter som behandlas och den information som lämnats till den registrerade anser vi att behandlingen inte strider mot den registrerades grundläggande rättigheter eller friheter. Den registrerade kan invända mot behandlingen på de sätt som beskrivs nedan om han eller hon önskar göra det.

Elektronisk marknadsföring direkt till konsument och inställning av icke-frivilliga cookies, liksom vissa undersökningar, baseras också på samtycke från den registrerade.

Uppgifterna används också för att fullgöra skyldigheter enligt lag och myndighetsföreskrifter och riktlinjer, såsom användaridentifiering, riskhantering och säkerhet, samt för att förhindra och utreda missbruk. Denna behandling grundar sig på våra berättigade intressen eller rättsliga förpliktelser.

Registrets datainnehåll och datakällor

 • kontaktinformation, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, som tillhandahålls av användaren eller personligt identifierbar information på onlinetjänster.
 • Registreringsinformation som krävs för det digitala kontot, såsom användarnamn, användarnamn, lösenord och andra unika identifierare.
 • Språk
 • information om kundrelationer, t.ex. anmälningsuppgifter, kundfeedback och kontakter
 • Profilerings- och intresseuppgifter som tillhandahålls av användaren.
 • bemyndiganden och samtycken
 • information som lämnas som svar på enkäter och förfrågningar
 • information som tillhandahålls genom en begäran om kontakt, såsom namn, namn på den organisation som representeras och kontaktuppgifter såsom telefonnummer eller e-postadress
 • information som lämnas när du prenumererar på nyhetsbrevet, t.ex. din e-postadress, namn och hemkommun
 • personuppgifter som lagras vid registrering för ett evenemang, såsom namn och kontaktuppgifter såsom telefonnummer och/eller e-postadress
 • andra uppgifter som samlats in med användarens samtycke

Dessutom använder vi cookies på tjänsten och behandlar den information som samlas in via dem enligt vad som beskrivs mer detaljerat nedan.

Cookies och annan teknisk spårning

Vi och våra utvalda partners lagrar information, såsom cookies och enhetsidentifierare, på användarens terminalenhet och använder informationen för de ändamål som presenteras för användaren. Cookies och andra liknande tekniker kan användas för att samla in information om hur och när onlinetjänsterna används, så att tjänsterna kan vidareutvecklas för att göra dem mer användarvänliga.

En cookie är en fil som lagras i användarens webbläsare. Teknik som bygger på användning av cookies gör det bland annat möjligt för användare att undvika att behöva ange sina användarnamn och lösenord varje gång de vill. Cookie-filen innehåller en anonym identifierare som används för att identifiera webbläsaren och spåra användningen av tjänster. Cookies kan finnas kvar på användarens terminalenhet tills de raderas. Det finns också sessionskakor, som upphör att gälla i slutet av användarens besök (dvs. session).

De så kallade förstapartscookies ställs huvudsakligen in av den webbplats som visas i adressfältet. Utöver dessa kan våra tjänster använda cookies från så kallade tredjepartsleverantörer, till exempel leverantörer av mättjänster. Nedan följer exempel på våra partners:

 • Google Analytics: vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. för att hjälpa oss att analysera användningen av våra webbplatser och förbättra våra webbplatser för att bättre tjäna våra användare. Den information som lagras i de cookies som används av Googles verktyg skickas för vidare lagring på Googles servrar runt om i världen. Som ett resultat kan denna information behandlas på servrar som finns i andra länder än det land där du bor. Google använder denna information för att utvärdera dina surfvanor och för att sammanställa aggregerade rapporter om webbplatsaktivitet. Dessutom kommer Google att sammanställa rapporter om de tjänster som tillhandahålls i samband med webbplatserna och ta fram statistik om internetanvändning. Google kan också överföra uppgifter till tredje part om det krävs enligt lag, eller om sådan tredje part behandlar uppgifterna för Googles räkning. Läs mer: https://policies.google.com/privacy?hl=fi
 • Google Ads: vi kan använda Googles remarketing-cookies. Detta gör det möjligt för oss att visa riktade bannerannonser för webbplatsbesökare när de surfar på andra webbplatser. Med remarketing-cookies kan vi styra inställningarna så att besökarna inte blir överväldigade av våra annonser.
 • YouTube: Vi kan bädda in YouTube-videor på vissa sidor på vår webbplats. YouTube (som ägs av Google) placerar vissa cookies när en besökare klickar på YouTube-knappen i en videospelare.
 • Sociala medier: Webbplatsen kan innehålla länkar och anslutningar till tredje parts webbplatser och så kallade plugins för sociala medier (t.ex. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn). Användningen av plug-ins för sociala medier kan skicka identifierbar information till dessa tjänsteleverantörer för sociala medier. Genom att öppna ett insticksprogram för sociala medier kan du tillåta att cookies från tredje parts webbplatser lagras på din dator, så att deras administratörer kan spåra din användning av sidan om du är inloggad på den leverantörens sociala medier. Dessa tredjepartstjänster på dessa webbplatser och tjänster eller applikationer som förmedlas av tredje part omfattas av den tredje partens sekretess, användarvillkor och andra villkor.

Nödvändiga cookies möjliggör olika funktioner, t.ex. olika webbplatsspecifika inställningar. Dessa nödvändiga cookies är alltid aktiverade, såvida inte användaren inaktiverar cookies via webbläsarens inställningar. Andra, så kallade icke-väsentliga cookies ställs in med användarens samtycke. För mer information om de icke-väsentliga cookies som används vid varje given tidpunkt, se cookieinställningarna för webbtjänsten. Användaren kan när som helst ändra sina inställningar för cookies, inklusive återkalla sitt samtycke.

Den registrerades rättigheter

Insamling och behandling av data kan ofta påverkas på olika sätt:

 • Inspektion, korrigering och radering av uppgifter: Den registrerade har rätt att inspektera de personuppgifter som lagras om honom eller henne. På begäran av den registrerade kommer vi att korrigera, radera eller komplettera personuppgifter som är felaktiga, onödiga, ofullständiga eller inaktuella för syftet med behandlingen.
 • Överföring av uppgifter från ett system till ett annat: Den registrerade kan få de personuppgifter som han eller hon har lämnat överförda till sig själv eller till en annan registeransvarig genom att kontakta den adress som anges i början av denna sekretesspolicy. Detta förutsätter dock att de berörda uppgifterna är sådana som den registrerade har tillhandahållit och att de behandlas automatiskt på grundval av samtycke eller ett avtal.
 • Rätt att välja bort direktmarknadsföring: den registrerade kan när som helst invända mot utlämnande och behandling av sina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål genom att klicka på länken i slutet av det elektroniska direktmarknadsföringsmeddelandet eller genom att kontakta oss på den adress som anges i början av denna sekretesspolicy.
 • Rätt till invändning och begränsning av behandling: den registrerade kan av skäl som hänför sig till hans eller hennes personliga situation invända mot behandling som grundar sig på berättigade intressen. I en sådan situation kommer behandlingen till exempel att begränsas under den tid som krävs för att bedöma skälen till invändningen. Behandlingen kan också begränsas, till exempel om den registrerade bestrider att personuppgifterna är korrekta, i vilket fall behandlingen begränsas under en tidsperiod då vi kan kontrollera att uppgifterna är korrekta.
 • Återkallande av samtycke: den registrerade kan när som helst återkalla sitt samtycke genom att kontakta adressen i början av denna sekretesspolicy eller på något annat sätt som särskilt anges. Återkallande av samtycke påverkar inte behandling som utförs, till exempel för att uppfylla rättsliga skyldigheter.
 • Rätt att lämna in ett klagomål: den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till en offentlig myndighet om han eller hon anser att hans eller hennes uppgifter har behandlats i strid med denna sekretesspolicy och tillämplig lagstiftning. Kontaktuppgifterna till ombudsmannen för dataskydd finns i slutet av denna integritetspolicy.

Utlämnande och överföring av uppgifter

Vi kan komma att lämna ut den registrerades personuppgifter till tredje part i bland annat följande fall:

 • Myndigheter: Vi kan lämna ut personuppgifter enligt krav från behöriga myndigheter eller andra organ, i enlighet med tillämplig lag.
 • Forskning: Vi kan lämna ut information för vetenskaplig eller historisk forskning, direkt marknadsföring, opinionsundersökningar och marknadsundersökningar, såvida inte den registrerade inte har samtyckt till detta.
 • Rättsliga anspråk: Vi kan lämna ut personuppgifter till tredje part om vi anser att det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal, utreda eventuella överträdelser eller fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • Samtycke: Vi kan lämna ut den registrerades uppgifter till andra tredje parter om den registrerade har gett sitt samtycke.

Vi använder underleverantörer för att behandla dina uppgifter, varigenom vi har avtalsarrangemang på plats för att säkerställa att uppgifterna behandlas i enlighet med tillämplig lag och denna sekretesspolicy. Underleverantörer behandlar uppgifterna för våra ändamål och får inte behandla uppgifterna för sina egna ändamål.

Som en allmän regel överför vi inte uppgifter utanför EU eller EES. Om vi undantagsvis tillåter åtkomst till uppgifter från länder utanför EU eller EES, säkerställer vi en adekvat skyddsnivå för personuppgifter genom att avtala om sekretess- och behandlingsfrågor i enlighet med lag, till exempel genom att använda standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen.

Lagringstid för uppgifter

Vi behåller dina uppgifter åtminstone så länge kundrelationen eller prenumerationen på nyhetsbrevet varar. Efter avslutad kundrelation eller prenumeration beror lagringsperioden på uppgifterna och deras syfte. Till exempel:

 • För marknadsföringsändamål sparas uppgifterna vanligtvis så länge som personen inte har valt att inte ta emot marknadsföring och uppgifterna i övrigt inte är inaktuella. Om en person avböjer marknadsföring kommer vi att behålla information om avböjandet och kontaktuppgifter för att säkerställa att avböjandet efterlevs.
 • För att sammanställa undersökningar, statistik och rapporter minimerar vi uppgifterna så att den registrerade inte längre kan identifieras personligen.
 • För att uppfylla rättsliga skyldigheter sparar vi uppgifterna under den period som anges i lagen.

Den registrerade kan också påverka perioden för lagring av uppgifter genom den befogenhet som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Datasäkerhet och principer för registerskydd

Den information vi får genom trafikövervakning på våra webbplatser skyddas av en TLS-krypterad HTTPS-anslutning. De uppgifter som tas emot via Google Analytics lagras och behandlas av Google Analytics. Inloggningsuppgifter krävs för att komma åt Google Analytics-kontot som är kopplat till webbplatserna, och endast ett mycket begränsat antal av den personuppgiftsansvariges personal och andra potentiella personuppgiftsbiträden har de inloggningsuppgifter som krävs.

Våra webbplatser använder en TLS-krypterad HTTPS-anslutning, vilket innebär att alla personuppgifter skyddas elektroniskt. I din webbläsare märker du detta genom det gröna låset till vänster i adressfältet. Om uppgifterna finns i manuellt format förvaras de i ett låst utrymme och förstörs på ett säkert sätt.

Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, utlämnande, förstörelse eller andra olagliga former av utlämnande.

mot behandling av. Tillgång till registret är begränsad till angivna personer som behöver uppgifterna för sina arbetsuppgifter. Personer som behandlar personuppgifter är bundna av tystnadsplikt. Uppgifterna samlas i databaser som kräver användarnamn och lösenord och som är tekniskt skyddade av en brandvägg.

Om personuppgifterna finns i manuell form förvaras de i låsta lokaler och förstörs på ett säkert sätt när de inte längre behövs.

Ändringar av sekretesspolicyn

Vi utvecklas ständigt och förbehåller oss därför rätten att ändra denna integritetspolicy genom att meddela dig på vår webbplats. Ändringar kan också baseras på förändringar i lagstiftningen. Vi uppmanar registrerade att regelbundet ta del av innehållet i denna integritetspolicy.

Kontakt

Ombudsmannen för dataskydd E-post: tietosuoja(at)om.fi www.tietosuoja.fi

Alla frågor som rör denna integritetspolicy kan skickas till den person som anges i början av denna integritetspolicy.

Rulla till toppen