Kiertotalousmarkkinat politiikan keskiössä

Euroopan Green Deal on Euroopan komission kunnianhimoinen politiikka-aloite, jonka ytimessä ovat kierrätys, kestävä rahoitus ja puhdas energia. Aloite hyväksyttiin vuonna 2020 vastauksena EU-jäsenvaltioiden huoleen ihmistoiminnan aiheuttamista ympäristöongelmista, kuten ilmastonmuutoksesta ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä. Komissio on pyrkinyt torjumaan ja hidastamaan ympäristöongelmia erilaisilla lakisäädöksillä ja taloudellisilla työkaluilla, kuten Euroopan ilmastolailla ja päästökaupan kehittämisellä.

Kuva Berlaymontista
Euroopan komissio on asemoitunut kestävyyden ja kiertotalouden vakaaksi tukijaksi maailmalla, ja pyrkii tekemään Euroopan unionista kestävyyden edelläkävijän. Kuva: MTK ry
Lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen

Maataloudessa ja teollisuudessa syntyy tuotteita, joilla on lineaarinen elinkaari. Samalla syntyy myös sivuvirtoja, joita usein hyödynnetään epätehokkaasti. Lineaarisella elinkaarella tarkoitetaan, että tuotetta ei ole suunniteltu kierrätettäväksi, vaan käytön jälkeen se päätyy jätteeksi. Kiertotalous pyrkii muuttamaan raaka-aineiden lineaarista kulutusta ja hyödyntämään sivuvirtoja tehokkaammin. On tärkeää saada päästöintensiiviset tuotteet kiertämään, jotta päästöjä ei syntyisi lisää uusien vastaavien tuottamisesta.

Kierrättämällä voimme realisoida käytettyjen tai käyttämättömien tuotteiden arvon, jota ei aiemmin ole osattu hyödyntää. Uuden arvon luominen edellyttää kuitenkin innovaatioita ja kekseliäisyyttä niin tuotekehityksessä kuin lainsäädännössä ja markkinoillakin.

Teollisuus käyttää paljon raaka-aineita, joiden kierrättämisestä voisi saada lisää hyötyä ympäristön ja talouden kannalta. Kuva: MTK ry
Kiertotalousmarkkinoiden kehittäminen

Markkinoiden tehokkaan toiminnan varmistamiseksi tarvitaan sääntöjä ja niiden osaamista niin kuin perinteisimmillä tuotemarkkinoillakin. Markkinat toimivat suojeltujen omistusoikeuksien avulla, mitkä määrittelevät, kenelle mikäkin kuuluu. Ihmiset ovat tietoisia omistusoikeuksistaan ja niiden arvosta, ja täten kykenevät luomaan lisäarvoa itselleen niiden myymisestä tai ostamisesta.

Samaa kehitystä kaivataan kiertotalousmarkkinoille, missä käytännöt ja osaaminen ovat vielä hajanaiset perinteisimpiin markkinoihin verrattuna. Kehityksen keskiössä ovat kuluttajien ja tuottajien informointi mahdollisesta lisäarvosta sekä työkalut sen realisoimiseksi. KiertoaSuomesta.fi -markkinapaikan tapaiset palvelut pyrkivät vastaamaan näihin tarpeisiin tarjoamalla alustan kaupankäyntiin.

KiertoaSuomesta.fi on markkinapaikka, joka pyrkii realisoimaan maa- ja metsätaloustuotannon sivuvirtojen arvon. Markkinat eivät toimi ilman alustaa, jossa myyjät ja ostajat voivat käydä kauppaa tehokkaasti ja luotettavasti. Tästä syystä KiertoaSuomesta.fi on luotu – tarjoamaan alustan, jossa sivuvirrat löytävät uusia, arvokkaita käyttötarkoituksia ja osapuolet voivat käydä kauppaa sujuvammin.

Scroll to Top