Sivuvirrat – mitä ne ovat?

Maatiloilla syntyy paljon erilaisia sivuvirtoja, joita voitaisi hyödyntää nykyistä tehokkaammin. Maatalouden osalta biopohjaiset sivuvirrat koostuvat määrällisesti pääasiassa lannasta, nurmista sekä oljista. Sivuvirtoja syntyy kuitenkin hyvin monenlaisista lähteistä. Biopohjainen sivuvirta tarkoittaa kaikkea biomassaa, mitä ei hyödynnetä tilan päätuotannossa.  

Maatalouden sivuvirtoja Metsätalouden sivuvirtoja 
lanta hakkuutähteet 
liete kannot 
virtsa energiapuu 
pilaantunut rehu hake 
nurmi (kesannot, viherlannoitus-nurmet, maisemapellot yms.) sahanpuru 
olki kuori 
suojavyöhykkeet kuituliete 
kosteikkokasvillisuus mustalipeä 
rikkaruohot, hyödyntämätön kasvillisuus tuhka 
järviruoko, ruoppausjäte  
pientareet  
puutarha- ja kasvijäte  
Esimerkkejä alkutuotannon biopohjaisista sivuvirroista. 

Biopohjaiset sivuvirrat ovat arvokkaita raaka-aineita käytettäväksi sellaisenaan esimerkiksi lannoitukseen tai maanparannuskäyttöön, ja niille on myös kysyntää jatkojalostukseen teollisuudessa. Sivujakeita hyödynnetään ja jalostetaan muun muassa biokaasutukseen, kierrätyslannoitteiksi, maanparannusaineiksi, kuivikekäyttöön sekä biohiilen raaka-aineeksi.  

Kasvibiomassan kaasuntuottopotentiaali on korkea, tästä syystä se on biokaasulaitoksille hyvä syötemateriaali. Kuva: Anna Lehtinen 

Sivuvirtojen tehokasta hyödyntämistä ovat hidastaneet kannattavuuteen ja logistiikkaan liittyvät haasteet. Yksittäisellä tilalla sivuvirtojen määrät voivat olla pieniä ja/tai kausittaisia, eikä sopivia ostajia ole löytynyt. KiertoaSuomesta.fi -markkinapaikka on kohtaamispaikka materiaalien myyjille ja ostajille. Yhdistämällä sivuvirtojen keräilyä alueen eri tiloilta, kuljetuskustannuksia voidaan laskea ja tiloille saatavaa tuloa parantaa. 

Scroll to Top